Sociaal Duurzaam Weststellingwerf (SDW), een politieke partij in de Friese gemeente Weststellingwerf, wil onderzoek doen naar de salarissen van bestuurders bij zorginstellingen. Echter, het onderzoeksvoorstel kreeg geen steun van de drie collega partijen. Dat is een tegenvaller voor de SDW; zij hadden graag een overzicht gemaakt om meer zicht te krijgen op de bedragen van de salarissen en andere vergoedingen.

Volgens SDW moet het geld dat beschikbaar is voor de zorg, ook echt daarvoor gebruikt worden. De SDW vindt dat de bedragen voor salarissen en andere vergoedingen die in de zorg betaald moeten worden, nooit boven de Wet Normering Topinkomens (WNT) mogen liggen. De fractie wilde dat het college in samenwerking met de andere Friese gemeenten een overzicht zou opstellen, zodat zij meer zicht krijgen op deze kwestie. Dit overzicht zou gericht zijn op de salarissen en andere vergoedingen van de bestuurders van alle partijen waar gemeenten zowel direct, als indirect zaken mee doen. Er werd maandagavond gevraagd aan de gemeenteraad om dit verzoek te honoreren.

Cor Trompetter, fractievoorzitter van de SDW, stelt dat de bekostiging van de gemeentelijke taken omtrent het Sociaal Domein onder druk staat. Zorggeld moet volgens Trompetter ook écht voor zorgtaken gebruikt worden. Mocht het overzicht aantonen dat er niet wordt voldaan aan de wet, dan moeten er maatregelen genomen worden tegen de “betreffende partijen”, zo stelt de SDW. Echter, dit voorstel ging onder andere de VVD “veel te ver”. De VVD stemde maandagavond niet in om maatregelen te nemen tegen deze bestuurders/partijen.

Hoe bied je ouderen met psychiatrische problemen een goed thuis? Deze vraag staat centraal tijdens de vijfde editie van de landelijke studiedag Gerontopsychiatrie in het verpleeghuis op 8 oktober 2018 in De Werelt in Lunteren.

Steeds meer ouderen met chronische psychiatrische problemen, zoals psychotische, stemmings- en angststoornissen worden opgenomen in een verpleeghuis. Deze problemen kunnen vroeg in het leven van de cliënt zijn ontstaan maar ook op latere leeftijd.

De vraag is of deze soms uitgesproken persoonlijkheden wel thuis horen op een afdeling psychogeriatrie, vooral omdat er vaak sprake is van moeilijk begrijpbaar en hanteerbaar gedrag. Een buitengewoon ingewikkelde doelgroep voor zowel de zorgverleners als de specialisten, (locatie)managers en beleidsmakers.

Een thuis bieden voor ouderen met psychiatrische problemen.

Door de verschillen in psychiatrische en persoonlijke problematiek, is het moeilijk om algemene ondersteuning en zorg te organiseren. Zorg voor deze kwetsbare doelgroep vraagt dan ook om een heel andere benaderingswijze dan voor bewoners met bijvoorbeeld dementie of een somatische aandoening.

Hoe bied je deze mensen goede zorg, structuur en een veilige woonomgeving? Hoe ga je om met wanhoop, achterdocht, agressie of manipulerend gedrag? Hoe zorg je tegelijkertijd als manager en beleidsmaker dat het team goed is toegerust om deze complexe zorg het hoofd te bieden?

Deze en vele andere vragen komen aan bod tijdens de landelijke studiedag Gerontopsychiatrie in het verpleeghuis. Het programma biedt zowel voor zorgprofessionals, paramedici als voor (locatie)managers en beleidsmakers inzicht en kennis, waarbij de deelnemers vooral worden uitgedaagd om van elkaar te leren.

Bron:Het complete programma vind je terug op: www.studiearena.nl.

Het personeel van universitaire ziekenhuizen dreigt met acties als hun cao-eisen volgende week dinsdag om 09:00 uur nog niet ingewilligd zijn door hun werkgevers. Over de inhoud van de protestacties is verder nog niets bekend.

Loonbod echt onvoldoende

Vorige maand werd er al onderhandeld over een nieuwe cao. Deze onderhandelingen liepen toen helaas vast. Bonden stellen dat werkgevers van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) niet tegemoet willen komen aan de nieuwe eisen. Deze eisen gaan onder meer over “marktconforme loonsverhogingen”.

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra heeft eerder een loonbod voorgesteld van structureel 6,3 procent over drie jaar. Echter, volgens de Federatie Medische Specialisten (FMS) is dit loonbod, in vergelijking met andere sectoren, “zwaar onvoldoende”.

Enkel verslechteringen

Daarnaast willen de werknemers(organisaties) dat er concrete afspraken gemaakt zullen worden om de werkdruk van het personeel te verminderen. “Het werkgeversvoorstel bevat alleen maar verslechteringen ten opzichte van de huidige cao“, aldus de organisatie voor medische specialisten. De FMS eist daarom dat de NFU alle “voorgestelde verslechteringen” terugtrekt.

De Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) heeft al laten weten dat mensen “last” zullen gaan krijgen van de protestacties.

Het gaat steeds beter met Careyn, zo laat de ouderenzorgorganisatie weten. Careyn eindigt het jaar 2017 met een verlies van 42 duizend euro. In 2016 was dat verlies nog vele malen hoger. Wat heeft Careyn gedaan om het verlies te beperken?

Stijgende lijn voor Careyn

In 2016 is er bij Careyn sprake geweest van een reorganisatie. In totaal kwam het verlies toen neer op een bedrag van 4,5 miljoen euro. Careyn geeft aan dat dat verlies is ingeperkt tot 42 duizend euro. Chief Financial Officer Guido van de Logt, ook wel CFO genoemd, ziet een positieve tendens;

“Natuurlijk is er nog een weg te gaan. Zo zit in het positieve resultaat van 2017 een aantal incidentele posten. We zetten het financiële herstelprogramma daarom onverminderd voort. Onze verwachting is dat daarmee 2018 een licht positief resultaat zal laten zien. Daar zetten alle Careyn collega’s zich onverminderd voor in. Wij zijn hen veel respect en dank verschuldigd.”

Aanwijzing door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Careyn heeft op 1 november 2017 een aanwijzing opgelegd gekregen door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Deze aanwijzing hield in dat Careyn tot 1 april 2018 de tijd had om zorgdossiers te ordenen. Hiermee kon Careyn de kwaliteit, veiligheid van de zorg en de goede samenhang aantonen. De IGJ geeft aan voornamelijk grote verschillen te zien op het gebied van dossiervoering. Alle locaties die begin april, onaangekondigd, door de IGJ bezocht werden, beschikken over complete en up-to-date cliëntdossiers. Begin mei werd er bekend gemaakt dat Careyn aan het eerste deel van de aanwijzing voldoet. Marco Meerdink, bestuursvoorzitter van Careyn zegt hierover het volgende; “Wij zijn tevreden en blij met het oordeel van de Inspectie. Dit is een hart onder de riem voor de organisatie en een steun in de rug om vol energie door te gaan met de realisatie van ons verbeterprogramma.”

Echter, Careyn is er nog niet. Er moeten nog meer verbeteringen plaatsvinden om ook goedkeuring te krijgen voor het tweede deel van de aanwijzing. Deze loopt op 7 november 2018 af.

Vanaf 1 juli 2018 gaat de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd, de intensive care van ziekenhuizen op nieuwe richtlijnen controleren. Wanneer de nieuwe richtlijnen gevolgd gaan worden, dan dreigt er voor de afdeling van regionale ziekenhuizen een sluiting omdat ze dan aan het kwaliteitskader spoedzorg, niet meer voldoen.

Vanaf juli moet er op de intensive care een medisch specialist rondlopen, zowel overdag als in het weekend. Op de spoedeisende hulp dient er altijd een arts aanwezig te zijn met minimaal twee jaar werkervaring.

Het LUMC screent ouderen op de spoedeisende hulp om op maat gerichte en betere zorg te leveren. Ook is de screening ter voorkoming van overbehandeling van ouderen. Het gaat om zeventig plussers die vragen krijgen over medicatiegebruik en zelfredzaamheid.

Het LUMC gebruikt sinds 1 maart 2018 het screeningsprogramma Acuut Presterende Oudere Patiënt (APOP). Om dit nieuwe screeningsprogramma te gebruiken en te ontwikkelen hebben verschillende ziekenhuizen patiëntgegevens aangeleverd.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

ziekenhuis

Een peiling van Sociaal Werk Nederland toont aan dat het vinden van goed personeel een lastige taak is voor sociaal werk organisaties. En dat is een probleem, want de openstaande vacatures zullen toch ingevuld moeten worden. Wat is de oorzaak van dit probleem? En wat zeggen de respondenten van de peiling erover? Je leest het in dit artikel!

Maaike Verheul, adviseur cao bij Sociaal Werk Nederland vertelt wat zij opmerkt over dit probleem; “Er is ontzettend veel bezuinigd in het sociaal domein. Het is daardoor extra opvallend dat er in korte tijd zoveel vacatures zijn ontstaan én dat het moeilijk blijkt om deze op te vullen.”

Waar speelt het probleem zich af?

Verschillende leden van Sociaal Werk Nederland stuurden signalen met de boodschap dat het lastig is om vacatures in te vullen. En dit probleem blijkt niet alleen in het sociaal domein te spelen; ook de zorgsector kampt met vergelijkbare problemen. Dit was voor het Ministerie van Volksgezondheid, Sport en Welzijn genoeg reden om een campagne te starten met als doel het aanpakken van de personeelstekorten in de zorg en welzijn sector. Tevens was dit voor Sociaal Werk Nederland de oorzaak om een peiling te houden onder hun leden, zodat ze konden bevestigen hoe groot dit probleem daadwerkelijk is.

Volgens Maaike Verheul was de respons op de peiling hoog. Er reageerden 132 leden en dat is een kwart van het totaal; “Ruim de helft van de respondenten gaf aan dat ze in het afgelopen half jaar inderdaad moeite hadden om vacatures vervuld te krijgen.” De peiling toont aan dat met name het vinden van generalisten een lastige taak blijkt te zijn. En dat terwijl 40% van het totaalaantal gemelde vacatures gericht zijn op het vinden van generalisten. Ook de vacatures voor maatschappelijk werkers vormen een probleem (16% van het totaalaantal gemelde vacatures). Op plek drie staan de vacatures voor jongerenwerkers (11% van het totaalaantal gemelde vacatures).

personeel zorg

De oorzaak; waarom is het een lastige taak?

Verheul stelt dat er niet één aantoonbare oorzaak is voor de problemen;

“Het is niet zo dat minder mensen voor een sociale opleiding kiezen, er is juist veel animo voor. Maar ik heb wel het gevoel dat er inmiddels meer sectoren zijn die om dezelfde mensen strijden. Werk dat voorheen door typische sociaal werk organisaties werd uitgevoerd, wordt nu ook door de zorgsector gedaan. Sociaal werk en zorg lopen dus steeds meer door elkaar en een gevolg daarvan is dat meer organisaties mensen uit dezelfde vijver willen halen”.

Een andere oorzaak die volgens Verheul een grote impact kan hebben op dit probleem zijn de verhoogde eisen aan sociaal werkers. Denk hierbij aan de vraag naar HBO-geschoolde mensen, sociaal werkers die ondernemend moeten zijn en die procesmatig kunnen denken en handelen. Eén van de respondenten deelde mee dat ze weinig tot geen reacties krijgen van gekwalificeerde kandidaten met (enige) ervaring.

Ervaring is het sleutelwoord

Maar wat als er wel voldoende studenten zijn? Wellicht zijn de eisen aan de kandidaten te hoog? Veel organisaties willen werknemers met ervaring. Verheul zegt hierover; “Je kunt je natuurlijk afvragen of het niet goed zou zijn als organisaties het werk zo gaan verdelen dat ze jonge mensen de kans geven om ervaring op te doen en de ervaren collega’s het werk doen waar meer ervaring voor nodig is. Het meester-gezel-idee”. Volgens haar zullen we in de toekomst meer die kant op moeten. Toch kunnen organisaties het zich kennelijk nog veroorloven om op zoek te gaan naar mensen die precies aan de eisen voldoen. Verheul denkt dat dit op den duur wel anders zal moeten. Ze maakt zich enerzijds nog geen zorgen, maar anderzijds vindt ze het toch spannend;

“Als ik voor mezelf spreek, maak ik me nu nog geen zorgen. Maar ik vind het wel spannend welke kant het nu op gaat nu zorg en sociaal werk steeds meer door elkaar heen gaan lopen. Buurtbewoners moeten tijdig kunnen rekenen op adequate en kwalitatief goede hulp. Als het moeilijk blijft, of misschien nog wel moeilijker wordt, om goed personeel te vinden, wordt het op den duur wel zorgelijk. Dus we houden als Sociaal Werk Nederland een vinger aan de pols voor een sterke sociale basis.”

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid wil verpleeghuizen korten die te veel geld uitgeven aan managers en te weinig geld reserveren voor handen aan het bed. Met deze maatregel hoopt minister de Jonge dat er meer tijd en aandacht is voor de verpleeghuisbewoners.

Op dit moment besteden verpleeghuizen in Nederland te veel geld aan managers. De norm moet worden dat er weinig geld in administratieve taken en management taken komt te liggen en meer in zorgtaken.

verpleeghuiszorg

Verpleeghuizen die niet aan de nieuwe norm voldoen zullen dus minder geld ontvangen. Zorgkantoren zullen toekomstige bewoners daarover inlichten.

In de komende jaren is het de bedoeling dat er extra geld naar zorg in verpleeghuizen gaat.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Seniorenorganisatie KBO-PCOB wil een actieplan nu er afgelopen winter achtduizend mensen aan griep zijn overleden. KBO-PCOB wil met een actieplan wintersterfte de overheid en ouderen in samenwerking met maatschappelijke organisaties, meer aandacht voor wintersterfte griep.

In principe zou een bewustwordingscampagne kunnen werken om meer ouderen te vaccineren tegen de griep. Ook maatregelen en bewustwording voor hygiëne en hygiënisch werken kunnen longontsteking en griep voorkomen.

Onderzoek naar hoge sterfte ouderen aan griep is van belang zodat daarna preventiemiddelen kunnen worden ingezet.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Woningen aan een specifieke doelgroep toewijzen? De gemeentes Utrecht en Zaanstad gaan met voorrang bepaalde woningen toewijzen aan verpleegkundigen.

De Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), daar heeft minister Kasja Ollongren van binnenlandse zaken nu toestemming voor verleend.

De gemeente Zaanstad kan overlast gevende huurders uit een sociale huurwoning zetten en deze woning toewijzen aan nieuwe bewoners met een inkomen uit de niet-commerciële dienstverlening, zoals verpleegkundigen.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

verpleegkundige

“Wij hebben zeer goede zorg en service ontvangen van Zuster Jansen”
Mvr. Bergman, Rotterdam