Weet u al wat u gaat stemmen? Belangrijke zorgstandpunten op een rij

Op woensdag 15 maart krijgt u de kans om te stemmen op een partij die uw belangen het beste behartigt. Bij Zuster Jansen vinden we het natuurlijk belangrijk dat er veel aandacht wordt besteed aan (ouderen)zorg, en aan hoe er met dementie wordt omgegaan in de huidige samenleving. Wij zetten ons dagelijks in om mantelzorgers te ontlasten en ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, maar ook de Nederlandse overheid heeft daar een grote verantwoordelijkheid in. Op deze pagina zetten we per partij een aantal belangrijke standpunten op een rij. Met deze informatie in het achterhoofd wordt het wellicht gemakkelijker om op het laatste moment nog te beslissen.

In de Leefwijzer van Zuster Jansen vindt u ook artikelen per partij, waarin de zorgstandpunten uitvoeriger worden besproken.

CDA

 • Er moet betere samenwerking komen tussen de huisarts, uw gemeente, verpleeghuizen, ziekenhuizen en de wijkverpleging.
 • Wijkverpleging moet volgens het CDA een grote rol spelen bij zorg die u thuis ontvangt. Ondersteuning bij de persoonlijke verzorging moet bovendien onder wijkverpleging vallen.
 • Mantelzorgers moeten op financieel gebied beter ondersteund worden. Er moet volgens het CDA belastingvoordeel zijn voor familieleden en mantelzorgers.
 • Om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen, moet er meer ruimte komen voor mogelijkheden op het gebied van respijtzorg en dagopvang.
 • Zorgaanbieders moet verplicht worden om de huidige bezetting te vergroten, en om dat mogelijk maken wordt in 2021 een extra bedrag van 0,6 miljard euro beschikbaar gesteld.

ChristenUnie

 • De ChristenUnie vindt dat er meer casemanagement voor dementie nodig is, zodat mensen die lijden aan dementie (en hun naasten) beter begeleid worden.
 • Net als het CDA pleit deze partij voor meer dagbesteding en respijtzorg, zodat mantelzorgers minder snel overbelast raken. Er moet bovendien een ruimere verlofregeling komen, en vanuit de overheid moeten werkgevers worden gecompenseerd voor overmatige kosten bij mantelzorgverlof.
 • Investeringen moeten volgens de ChristenUnie plaatsvinden op het gebied van beschermd wonen, mensen met GGZ problematiek die thuis wonen en palliatieve zorg.
 • Om de sluiting van verzorgingshuizen op het platteland zoveel mogelijk te voorkomen, moet in 2021 0,5 miljard euro extra beschikbaar komen.

D66

 • D66 wil méér wijkverpleegkundigen, maar ook een betere samenwerking tussen ziekenhuizen, huisartsen, wijkverpleegkundigen en gemeente. Zorgverzekeraars moeten een ondersteunende rol aannemen.
 • Er moet meer mogelijk worden voor ‘verwarde’ mensen in de maatschappij. De mogelijkheden voor opvang moeten worden versterkt en uitgebreid, bovendien moeten er voldoende veilige plekken zijn voor acute 24-uurs zorg bij risico’s.
 • Wanneer een cliënt kiest voor zorg en verblijf, moet deze zoveel mogelijk op maat worden geleverd. Behoefte aan intimiteit en seksualiteit moet daarbij voldoende ruimte krijgen.
 • Voor verpleeghuizen moet 0,3 miljard euro extra beschikbaar worden gesteld in 2021, waar tegenover staat dat er meer transparantie moet komen over de kwaliteit van zorg in deze instellingen.
 • D66 wil dat artsen meer en beter gaan voorlichten over de mogelijkheid van sterven in een hospice.

GroenLinks

 • Ouderen moeten zelf kunnen kiezen of ze met professionele hulp thuis willen blijven wonen, of liever naar een kleinschalige woonvorm met zorg verhuizen.
 • Er moet meer ondersteuning komen voor mantelzorgers: mantelzorg en vrijwilligerswerk moeten bovendien worden gewaardeerd als gelijkwaardige vormen van participatie.
 • Zorgaanbieders zijn verplicht om de huidige bezetting per groep van acht bewoners te verhogen, en krijgen in 2021 1,7 miljard euro extra om dit te realiseren.
 • Voor daklozen en verwarde personen moet meer en betere opvang komen.
 • Een landelijke subsidieregeling moet worden ingevoerd, om casemanagement dementie te bekostigen.

PvdA

 • PvdA wil blijven investeringen in wijkverpleegkundigen, en een betere samenwerking tussen welzijnsorganisaties en zorgaanbieders in de eerste lijn.
 • De positie van mantelzorgers moet worden versterkt, door goede respijtzorg en mantelzorgverlof beter beschikbaar te maken. De verbinding tussen professionele en informele zorg moet worden vergroot.
 • Politie en hulpdiensten moeten beter worden getraind in omgaan met verwarde personen. Ook moeten gemeenten meer geld krijgen voor opvang voor deze mensen.
 • De PvdA wil de beweging naar kleinschalige wooninitiatieven versnellen. De mogelijkheid om zelf zorg te organiseren met een pgb moet worden behouden. In 2021 moet er 0,5 miljard euro extra beschikbaar zijn voor verpleeghuiszorg.

PvdD

 • PvdD wil investeren in bijscholig en betere arbeidsvoorwaarden voor zorgverleners.
 • Thuiszorg en ouderenzorg moet kleinschalig en regionaal worden georganiseer. Bij thuiszorg moet ook hulp zijn voor aanwezige dieren.
 • Voor mantelzorgers moet onder andere financiële compensatie komen, om zorg en arbeid te combineren.
 • Zorgverleners moeten minder te maken krijgen met managers en administratieve lasten.
 • LHBTI-vriendelijke zorg moet onderdeel zijn van kwaliteitseisen voor zorginstellingen. €1,9 miljard extra in 2021.

PVV

 • Bezuinigingen in de thuiszorg moeten worden teruggedraaid.
 • Ook de bezuinigingen in de ouderenzorg moeten worden teruggedraaid, er moeten weer meer handen komen aan het bed.

SGP

 • Mensen die lijden aan dementie, hebben recht op een gespecialiseerde casemanager.
 • Mensen moeten beter worden geïnformeerd over de mogelijkheden van de gemeente, als de eigen bijdrage niet kan worden betaald.
 • Er moet toezicht komen op het nakomen van wettelijke verplichtingen om mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen.
 • De zorg voor ouderen en mensen met een chronische ziekte ontvangt 0,2 miljard euro extra in 2021.
 • Er moeten heldere afspraken komen over 24-uurs crisisopvang, zorg in de wijk en vervoer. Bij de politie moet men meer kennis vergaren over verwardheid en hoe ermee om te gaan.
 • Eenduidige, persoonsvolgende financiering voor palliatieve zorg. Als het mogelijk is, moet palliatieve zorg eerder in het ziekteproces ingezet worden.

SP

 • Er moet een gemeentelijk basispakket komen voor thuiszorg, dagbesteding en ondersteuning voor mantelzorg (respijtzorg).
 • Mantelzorgers moeten beter ondersteund worden bij intensieve zorgtaken, er moet in elke gemeente een mantelzorg punt komen waar zij terechtkunnen voor steun en advies.
 • Er moet een bezettingsnorm zijn van twee personeelsleden op acht bewoners, zodat alle bewoners voldoende aandacht krijgen.

VVD

 • Er moet een landelijke subsidieregeling komen voor de bekostiging van casemanagement dementie.
 • De samenwerking tussen huisarts, praktijkondersteuner ouderenzorg en wijkverpleegkundige moet verder worden verbeterd.
 • Wanneer het lastiger wordt om huishoudelijke taken zelf uit te voeren, moet het mogelijk zijn om deze hulp zelf in te huren.
 • Gemeenten moeten meer aandacht hebben voor mantelzorgers en sneller ondersteuning bieden.
 • Iemand met een psychische aandoening moet een plek blijven hebben in de maatschappij, waarbij zorgverleners, de politie en de gemeente goed blijven samenwerken.
 • De bezetting per groep van acht bewoners moet omhoog. Om dit mogelijk te maken wil VVD in 2021 1,9 miljard euro beschikbaar stellen.
 • Iedereen moet de mogelijkheid hebben om zelf de keuze te maken voor een waardig levenseinde.

50PLUS

 • In alle gemeenten moeten de basiszorg en de zorguren gelijk zijn.
 • Er moet een gemeentelijk basispakket komen voor thuiszorg, mantelzorgondersteuning en dagbesteding. Thuiszorgmedewerkers moeten meer erkenning en meer financiële compensatie krijgen.
 • Mantelzorgondersteuning moet onderdeel worden van het gemeentelijk basispakket, en mantelzorgers moeten zich landelijk registreren.
 • Zorgpersoneel moet te maken krijgen met fatsoenlijke betaling en arbeidsvoorwaarden. Bewoners van verpleeghuizen moeten kunnen rekenen op meer aandacht en meer activiteiten.

DENK

 • DENK stelt dat er één wettelijk vastgelegd pakket van gemeentelijke basiszorg moet komen, onder andere voor thuiszorg.
 • Er moet geïnvesteerd worden in de expertise van de Nationale Politie, zodat zij beter om kunnen gaan met verwarde personen. Zij moeten hiervoor passend gecompenseerd worden.
 • Er moet een wettelijk minimum komen van twee gekwalifieerde zorgverleners per groep van acht bewoners in een verpleeghuis. Zowel de werknemers als cliënten moeten meer inspraak krijgen, zodat bestuurders beter betrokken zijn bij de organisatie.

VNL

 • VNL wil dat er de mogelijkheid komt om zelf het basispakket van de zorg samen te stellen.
 • Verzorgend personeel moet hogere salarissen ontvangen. Er moet daarbij minder overhead zijn: minder managers, meer handen aan het bed. Om dit mogelijk te maken wordt in 2021 dan 0,5 miljard euro beschikbaar gesteld.

Meer lezen?

Zoals u leest, hebben de politieke partijen in Nederland soms zeer uitgebreide plannen voor de zorg. Alzheimer Nederland stelde een overzicht op waarin niet alleen de belangrijkste zorgstandpunten uit de verkiezingsprogramma’s zijn meegenomen, maar ook de visie van de organisatie zelf. Wanneer u meer wilt weten over ‘dementievriendelijk kiezen’, kunt u hier eens naar kijken.

De informatie uit dit artikel is gebaseerd op de verkiezingsprogramma’s die door de Nederlandse politieke partijen zelf naar buiten is gebracht. U kunt meer informatie vinden op de websites van de genoemde partijen.


“Wij hebben zeer goede zorg en service ontvangen van Zuster Jansen”
Mvr. Bergman, Rotterdam